Visjon

Vår visjon:
Vår drømmeklubb har disse egenskapene:

 • Vi skal være en klubb som gjennom sin virksomhet inspirerer barn, unge og voksne til mestring og utvikling, både sportslig og menneskelig.
 • Vi skal være en klubb som skaper idrettsglede, trygghet og stolthet som utøvere, ansatte, trenere, frivillige, foreldre, og publikum ønsker å være en del av.
 • Vi skal være en klubb som tilbyr det beste utviklingsmiljøet for utøvere som har konkurranseambisjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • Vi skal være en klubb der vår virksomhet skal være en inspirasjon og et forbilde for utøvere og andre klubber.
 • Vi skal gjennom våre aktiviteter som frembringer mestringsfølelse og derigjennom skape” vinnere” på alle plan i ordets alle betydninger.
 • Vi skal gjennom profesjonell drift og høy moral være en klubb som samarbeidspartnere og lokalsamfunnet ønsker å identifisere seg med.

Essensen av denne beskrivelsen kan uttrykkes i følgende setning:
«Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere»

Visjonen må bety noe for alle som er involvert i klubben, dvs. den må være retningsgivende for alle aktiviteter og arbeidsoppgaver, slik at vi opplever å bidra til at den oppfylles.

Vår klubbbide:
Bærumsvømmerne er en idrettsklubb som gjennom alle sine aktiviteter tilrettelegger for den gode idrettsgleden, mestringsopplevelser og tilhørighet i trygge omgivelser for barn, unge og voksne på alle
ferdighetsnivåer. Vi er en klubb for konkurranseorienterte utøvere på alle plan så vel som en klubb med en stor bredde i svømme- og triatlonaktiviteter.

Med dette mener vi at

 • klubben tilbyr treningsmiljø for konkurranse på nasjonalt og internasjonalt elitenivå, så vel som
  aktiviteter og svømme-/triatlonopplæring for trenings- og trivselsformål.
 • klubben har fokus på mestringsfølelsen både sportslig og sosialt og derigjennom vil vi skape et miljø der alle kan oppleve fremgang.
 • klubben er opptatt av at alle skal føle seg velkommen og ivaretatt, både som utøver, frivillig, supporter og foreldre.
 • klubben skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø
 • klubben skal være en attraktiv samarbeidspartner.

Våre verdier

Våre verdier skal bidra til at vi når våre mål. Å etterleve organisasjonens verdier er en forpliktelse alle som er engasjert i virksomheten, har sagt ja til.
Verdiene kan konkret uttrykkes i et sett med leveregler som vil veilede oss i våre handlinger og beslutninger. Følgende verdier skal gjelde:

 • Inkluderende
  Å være inkluderende skal vi vise på mange områder. Vi inkluderer et bredt spekter av utøvere i våre aktivitetstilbud (alle aldre fra barn til eldre, konkurranseutøvere og treningsgrupper, flerkulturelle, alle
  funksjonskategorier etc.). Å inkludere innebærer å se alle og se på ulikheter som en styrke. Idrettsutøverne viser inkludering gjennom utarbeidede konkrete spilleregler og normer for inkluderende atferd i arbeid, trening og konkurranse. Vi er inkluderende i møte med nye medlemmer som betyr at vi viser vertskapsevner og får folk til å føle seg velkomne. Vi har en inkluderende kultur som preger vår samhandling overfor alle interessegrupper.
 • Trygg
  Å tilby et trygt miljø innebærer at vi viser omtanke for hverandre. Vi vil hverandre vel. Vi har struktur på det vi holder på med slik at alle vet hva som forventes, og hva de går til. Vi skaper glede og humør og ser
  hverandre. Det innebærer at vi er flinke til å gi lærende tilbakemeldinger som igjen skaper mestringsfølelse.
 • Engasjert
  Vi viser at det vi holder på med, er betydningsfullt. Den virksomheten vi bedriver, er verdifull for enkeltpersoner og for samfunnet, og vi vil leve opp til og bidra til klubbens visjon. Et engasjement skal vises gjennom entusiasme og lojalitet, og derigjennom skapes en motivasjon for å gjøre denne klubben til en mønsterklubb.
 • Profesjonell
  Å være profesjonell innebærer at vi har en organisasjon som styres effektivt med struktur og organisering som er tilpasset våre ambisjoner. Vi er åpne og lydhøre for innovative og fremtidsorienterte tanker som kan bringe oss videre. Vi er hele tiden opptatt av å bli bedre. Vi er utviklingsorienterte og legger vekt på å ha relevant kompetanse for alle deler av virksomheten. Vi setter oss mål, lager planer og gjennomfører, og vet hva som kreves for å bli best.