Styrets oppgaver

 • Lovpålagte oppgaver for styret:
  • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
  • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
  • Disponering av fri likviditet: Styret har fullmakt til å disponere klubbens frie likviditet. Styret har ikke fullmakt til å ta opp lån eller på annen måte forplikte klubben for å gjennomføre dette. Disponeringer av klubbens frie likviditet skal være forsiktige og konservative plasseringer i bank, fond, obligasjoner eller lignende, men også investering i fast eiendom.  Kun likviditet som er fri og som daglig leder og styret i felleskap ikke anser å være nødvendig for å drifte klubben i den perioden som plasseringen omfatter, kan benyttes. Det skal kun plasseres midler der man til enhver tid har en salgsmulighet (dvs. lett omsettelige papirer) eller hvor man er bundet for en gitt periode til en kjent avkastning. Før investering kan foretas, skal styret godkjenne enhver plassering og denne skal gjøres gjennom norske tilretteleggere med løyve fra Finanstilsynet. Styret skal ikke være ansvarlig for eventuell tap/negativ avkastning så fremt de har holdt seg innenfor mandatet.
  • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
  • Representere idrettslaget utad
  • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
  • Oppnevne en barneidrettsansvarlig
 • Andre viktige oppgaver:
  • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
  • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
  • Ansette daglig leder, som har videre arbeidsgiveransvar i organisasjonen.
  • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
  • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
  • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
  • Oppnevne en inkluderingsansvarlig

Du kan lese mer om styrets oppgaver under Styreinstruks for våre styremdlemmer: https://www.barumsvommerne.no/instruks-for-styret-i-bsv/

Utover styreleder og nestleder, konstituerer styret seg selv og fordeler ansvar, roller og oppgaver mellom seg.