I Bærumsvømmerne er vi opptatt av at det skal være et godt sosialt miljø og trygge rammer for at alle skal kunne utvikle seg som svømmere og mennesker. Vi jobber aktivt med dette og har retningslinjer for hvordan vi skal være mot hverandre. Du kan lese mer om dette i vår Regelhåndbok.

I BSV aksepterer vi ikke mobbing eller seksuell trakassering – vi har nulltoleranse for dette. Vi er opptatt av at alle medlemmer skal få gjennomføre aktiviteter i trygge omgivelser. Vi tar vare på hverandre.

 

Kontakt styrets leder eller nestleder

Opplever du mobbing, seksuell trakassering eller andre kritikkverdige forhold, ta kontakt med styrets leder eller nestleder:

Vibeke Rike Holmann: 99153981 eller styreleder@barumsvommerne.no (styreleder)
Kristoffer Bjørklund: 92413795 eller kristobjorklund@gmail.com (nestleder)

 

Hva gjør du hvis du opplever mobbing eller trakassering?

Hvis noen opplever mobbing/ har kjennskap til mobbing i klubben:

 • Foreldre som får vite om mobbing skal kontakte styret. Kontakt styreleder eller nestleder i styret dersom du opplever mobbing eller traksassering.
 • Trenere må være ekstra observante overfor mobbing. Trenere har et ansvar for at alle utøvere har det bra på trening.
 • Utøvere må få vite at hvis de opplever eller ser at det foregår mobbing må de melde fra til trenere/ foresatte slik at tiltak kan settes inn.
 • Klubben har interne rutiner på hvordan vi skal gå frem hvis det varsles om mobbing/ trakassering, og hva slags tiltak som skal iverksettes avhengig av hva det varsles om.

Du kan lese om mobbing på nettsiden Null mobbing

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Dersom du opplever seksuell traksassering eller overgrep, ta kontakt med en i klubben du har tillitt til.  Alle har et ansvar for å hjelpe deg og varsle videre. Kontakt også styrets leder eller nestleder: 

 • Vibeke Rike Holmann: 99153981 eller styreleder@barumsvommerne.no (styreleder)
 • Kristoffer Bjørklund: 92413795 eller kristobjorklund@gmail.com (nestleder)

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

(Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010)

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Varsling av kritikkverdige forhold

I BSV skal det være lav terskel og trygt å varsle hvis du opplever kritikkverdige forhold – enten du er foresatt til barn i klubben, frivillig eller ansatt. Det er viktig at vi ivaretar de som varsler, og klubben har derfor rutiner for hvordan dette skal håndteres.

Hvem kan jeg kontakte? 

Kontakt styrets leder eller nestleder:

 • Vibeke Rike Holmann: 99153981 eller styreleder@barumsvommerne.no (styreleder)
 • Kristoffer Bjørklund: 92413795 eller kristobjorklund@gmail.com (nestleder)

Som ansatt kan du også varsle verneombud:

 • Max William Baban-Olsen
  • maxwilliam@barumsvommerne.no eller på tlf: 926 12 219

 

Politiattestordningen

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Du kan lese mer om hvordan vi håndterer politiattestordningen her