Personvernerklæring

Personvernerklæring for Bærumsvømmerne

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Bærumsvømmerne, heretter BSV, samler inn og behandler dine personopplysninger. Personvernerklæringen retter seg mot medlemmer, herunder mindreårige medlemmers foresatte og frivillige (herunder tillitsvalgte, trenere, oppmenn og andre frivillige).

BSV ved øverste leder er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av idrettslaget. Det daglige ansvaret er delegert til idrettslagets administrasjon- og kursansvarlige. Personvernerklæringen som følger under inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom BSV og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. BSV kan innhente og bruke slike opplysninger med hjemmel i «medlemsavtalen». Dvs når en person blir medlem i idretten har idretten lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger. Behandling av personopplysninger gjelder all behandling av personopplysninger, og ikke bare de som behandles elektronisk.

Vår bruk av personopplysninger

BSV samler inn og behandler personopplysninger for å kunne oppfylle våre plikter overfor medlemmer og frivillige, for å administrere idretten, og oppfylle de krav som stilles til oss som ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler hentes i all hovedsak fra den registrerte selv eller foresatte.

Grunnlaget for behandlingen

Formålet med all behandling av personopplysninger er å ivareta alle aktiviteter og medlemsavtalen, herunder gi god service til medlemmer og andre personer tilknyttet BSV. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i Bærumsvømmerne er først og fremst medlemsavtalen, men vi henter også inn ditt samtykke for noen av våre behandlinger. Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten.

Vi behandler personopplysninger i ulike sammenhenger som ved administrasjon av aktivitet (konkurranser/idrett), medlemskap, roller og verv, forsikringer, kurs og kompetanse, rapportering til offentlige myndigheter.

I noen tilfeller kan vi behandle dine personopplysninger, utover det som er nødvendig for administrering av medlemskap, på bakgrunn av vår berettigede interesse og for statistiske formål. Vi fører blant annet statistikk for å ha oversikt over aktivitet i de enkelte gruppene. Vi rapporterer dette blant videre til Norges Idrettsforbund og Norges Svømmeforbund.

 

 

I enkelte tilfeller vil vi hente inn ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine til andre formål enn det som ligger i medlemsavtalen. Når vi behandler personopplysninger på andre grunnlag enn medlemsavtalen eller ditt samtykke har vi gjort en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger står i forhold til ditt personvern. Våre berettigede interesser omfatter mulighet til å allokere ressurser etter behov, utvikle tilbud til medlemmene og en god administrering av idretten innenfor BSV.

Hvilke opplysninger behandler vi?

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for å administrere medlemskap eller frivillighet i idrettslaget. Opplysninger vi registrerer er i hovedsak begrenset til:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • Kjønn
 • Idrettens personID
 • Familietilknytninger (søsken og foresatte)
 • Lisenser/ forsikringer
 • Overganger
 • Kurs/ kompetanse
 • Roller og verv
 • Om politiattest er fremvist
 • At medlem- og treningsavgift er betalt
 • Tilknytning til konkurranseaktivitet

 

Vi kan også behandle personopplysninger som ditt bilde. Dersom det er nødvendig vil også andre personopplysninger kunne registreres og vi vil i slike tilfeller informere om dette.

I forbindelse med deltakelse i arrangementer der det vil bli servert mat, kan vi samle inn informasjon om allergier og matpreferanser. På trening eller under arrangementer vil det også kunne behandles opplysninger om treningsresultater, prestasjon og progresjon. I noen tilfeller vil slike opplysninger være å regne som særlige kategorier av opplysninger og vi vil kun behandle slike opplysninger i den utstrekning vi har tillatelse til det.

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hvor ofte vårt nettsted generelt brukes.

 

 

Du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler i din nettleser.

 

 

Hvor lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger i forskjellige systemer. Som deltaker på kurs eller i treningsgrupper lagrer vi personopplysninger i hovedsak på Norges Svømmeforbunds databaser, herunder tryggivann.no og for konkurransesvømmere på medley.no. Vi lagrer også informasjon om lisenser til konkurransesvømmere på NIF sentrale databaser. Vi lagrer også lister over deltakere på kurs på goodle docs og på Sharepoint. Disse listene vedlikeholdes og slettes fortløpende.

Utlevering av personopplysninger – overføring av personopplysninger til tredjepart Dine personopplysninger behandles konfidensielt, og det er bare de i Bærumsvømmerne som har et tjenstlig behov for å behandle personopplysningene som vil ha tilgang til dem. Som hovedregel vil dine personopplysninger ikke deles med noen utenfor idrettslaget.

Opplysninger om deg lagres i Norges Svømmeforbund medlemsregister, tryggivann.no og i Norges Idrettsforbunds sentrale databaser. Du kan selv logge deg på tryggivann.no og administrere tilgjengelige opplysninger. Du kan også logge deg på «minidrett.no» og administrere tilgjengelige opplysninger her. For behandlingen av personopplysningene som inngår i idrettens sentrale database foreligger det et felles behandlingsansvar mellom NIF og dets organisasjonsledd. Det samme gjelder mellom Norges Svømmeforbund og dets organisasjonsledd.

Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med å drifte idrettslaget, eksempelvis den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer.

Når tredjeparter gis tilgang til personopplysninger på denne måten inngås databehandleravtaler slik at vi sikrer at tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgiving.

Det kan også være at vi deler dine personopplysninger dersom du har gitt ditt samtykke til dette, eller vi er forpliktet til dette etter lov (eksempelvis skatteetaten og NAV).

Du kan alltid føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss.

Lagring av personopplysningene og sletting

Lagring av opplysninger som idretten har et felles ansvar for håndteres av NIF på vegne av idretten. Ytterligere informasjon om dette finnes i personvernerklæringen på www.nif.no. Idrettslaget sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dette betyr at vi eksempelvis sletter opplysninger samlet inn for å administrere ditt medlemskap i det du ikke lenger er medlem i Idrettslaget. Opplysninger om medlemmets foresatt vil slettes på samme tidspunkt, med mindre den foresatte er registrert i tilknytning til et annet medlem eller dersom vedkommende har en rolle som frivillig. Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysninger, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger. Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i

 

 

en viss periode. Andre opplysninger vil og være nødvendig å beholde av hensyn til forsikringsavtaler. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor idrettslaget i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til post@barumsvommerne.no.

Innsyn:

Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger. I de fleste tilfeller vil opplysningene vi har lagret om deg vises ved innlogging på MinIdrett og Tryggivann.no.

Retting:

Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. epostadresse eller verv) kan du når som helst be om at vi retter dette. Du kan også foreta rettinger ved innlogging på MinIdrett eller Tryggivann.

Protestere:

Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.

Trekke ditt samtykke:

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi kan lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er avgitt. Dette gjelder eksempelvis for behandlingen av helseopplysninger eller publisering av bilder.

Sletting:

Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil informasjon som vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.

Dataportabilitet:

Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til idrettslaget, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dette omfatter eksempelvis opplysninger som administreres under ditt medlemskap eller bilder. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om deg bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig.

Rett til å begrense behandlingen:

Dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du be om dette. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til Datatilsynet. Klager kan leveres på deres nettsider; www.datatilsynet.no. Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan vi kontaktes på post@barumsvommerne.no.

Endringer i vår personvernerklæringen

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.