Økonomi

Styret er juridisk og overordnet ansvarlig for BSVs økonomi. Dette betyr at styret har ansvar for at:

  • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
  • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
  • klubben har en forsvarlig økonomistyring

Styret har delegert den daglige oppfølgingen av økonomi til BSVs daglige leder. Regnskapsføring er satt ut til eksternt regnskapskontor.

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

  • sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmaktsmatrise og en tydelig rolleavklaring.
  • utarbeide et realistisk budsjett
  • sikre at regnskapet føres fortløpende
  • sikre at klubben har en egen bankkonto
  • påse at det kreves to signaturer i banken
  • påse at klubben har tegnet underslagsforsikring
  • påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomite.