Medlemskap

Alle som har betalt medlemskontingent er medlem i klubben. Medlemskap regnes fra den dag kontingent er betalt. For å være valgbar til styret og komiteer må et medlem være fylt 15 år, ha vært tilsluttet idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingent.

Innmelding i klubben skjer ved å delta i en treningsgruppe eller på svømmekurs. Barn som går på svømmekurs registreres på riktig kurs og betaler medlemskontingent som del av første betaling i året

Medlemskap opphører ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Strykning kan finne sted om et medlem skylder kontingent for mer enn et år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Ønsker man som utøver bytte klubb, kan man ikke ha utbetalte fakturaer hos BSV. Dersom man ønsker å bytte klubb til BSV, kan man ikke ha ubetalte fakturaer i andre klubber.

Ved eksklusjon av et medlem må klubben ta kontakt med idrettskretsen. Det er egne prosedyrer for å kunne gjennomføre en eksklusjon.

Ansatte kan være medlem av klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan ikke velges til verv i klubben.

Alle forhold som gjelder medlemskap i BSV er beskrevet i klubbens normlov.