Mandat for møterepsentanter for BSV

BSVs representanter i Bærum Idrettsråd, svømmekretsen, idrettskretsen eller svømmetinget

BSV ønsker å være representert i fora som er viktige for klubben. Bærum idrettsråd, Akershus Svømmekrets, Viken Idrettskrets og Norges Svømmeforbunds Svømmeting er eksempler på viktige fora for idretten og for klubben.

BSVs representant skal søke å ivareta klubbens interesser i og til det beste for svømmeidretten i de fora han/hun sitter i. Representanten skal fungere som talerør og informasjonskanal mellom BSV og fora.

Representanten skal:

  • Ivareta klubbens og svømmeidrettens interesser
  • Holde seg informert om hva som skjer i foraet og videreformidle forhold som berører eller har særlig interesse for klubben til BSV.
  • Utføre arbeidsoppgaver tilknyttet vervet. Ved behandling av evt. taushetsbelagte forhold i skal denne informasjonen ikke tilflyte klubben eller tredjepart.
  • Ved eventuelle lojalitetskonflikter skal kretsens eller svømmeidrettens interesser gå foran.
  • Representere BSV og ha mandat til å stemme over saker som er satt på dagsorden. Representanten plikter og i forkant drøfte enkeltsaker som berører klubben direkte med styret i BSV, før stemme avgis. Dette for å sikre at man ivaretar klubbens syn.
  • Representanten plikter å delta i møter som holdes i regi av fora han/hun sitter i, så sant man ikke er avskåret fra dette.
  • Ved behov å delta på styremøter vedrørende saker som berører funksjoner og oppgaver som klubbens representant.