Instruks for Kontrollkomite

  • «I henhold til jf. NIFs lov § 2-12 om kontrollutvalg skal BSVs kontrollkomité kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter organisasjonsleddets lov.
  • Kontrollkomiteen skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på BSVs årsmøter, og kan avgi en uttalelse til forslagene dersom utvalget finner det nødvendig.
  • Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med BSVs økonomi. De skal påse at klubbens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. De skal også påse at foretatte økonomiske disposisjoner er i henhold til klubbens og NIFs lover og beslutninger fattet av årsmøte. Kontrollkomiteen skal også forsikre seg om at klubbens interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
  • Kontrollkomiteen skal påse at klubbens regnskapsførsel er pålitelig, at årsregnskap, kvartalsregnskap og rapporter gir et korrekt bilde av klubbens drift og finansielle stilling. Ved gjennomgang av regnskapene skal komiteen vurdere klubbens finansielle stilling, forvaltning og drift.
  • Kontrollkomiteen skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver, herunder samtlige regnskap og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller. De skal også gjøre seg kjent med rapporter fra engasjert revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det som engasjert revisor har utført hvis den finner dette hensiktsmessig.
  • Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine handlinger og avgi beretning til årsmøtet om gjennomgang av årsregnskap og klubbens anliggender for øvrig, herunder budsjett og oppfølging av budsjett, forvalting generelt, og styrets arbeid/ beretning.
  • Kontrollkomiteen skal også avgi beretning til klubbens årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til klubbens styre og revisor.
  • Kontrollkomiteen kan be revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført dersom den finner dette påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.