Bestemmelser om barneidrett

Alle aktiviteter i BSV er lagt opp etter NIFs sine Barneidrettsbestemmelser. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Intensjonen med bestemmelsene er å sørge for at alle barn får en positiv opplevelse med konkurranser. For oss betyr dette at:

  • aktiviteten skjer på barnas premisser
  • barna har det trygt
  • barna har venner og trives
  • barna opplever mestring
  • barna får påvirke egen aktivitet
  • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Du kan lese mer om NIFs bestemmelser om barneidrett på NIF sine nettsider:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/

En representant i styret er Barneidrettsansvarlig i klubben.